Vlada Brazjūna letikas bibliogrāfija
Vlado Braziūno letikos bibliografija


Vlada Brazjūna tulkoti (atdzejoti) latviešu autoru darbi
Latvių (bei latgalių) autorių kūriniai, versti Vlado Braziūno


1987

Rancanė, Ana. „Iča, upė vingurgurklė...” : [eilėraštis] / Iš latgalių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1987. - Gruodžio 19. - P. 9.

Zirnis, Egylas. „nenoriu aš į jokią tvarką kištis…”; „Su užplanuotom, neplanuotom stirnom…”; „Mums laikrodis šviečia…” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1987. - Gruodžio 19. - P. 9.


1988

Mednis, Ojaras. Iš „Trijų sąsiuvinių”: (1943 m.) : [tremties dienoraščio ištraukos] / Iš latvių k. vertė [ir kūrinio bei autoriaus pristatymą parašė] Vladas Braziūnas // Lietuvos pionierius. - 1988. - Rugs. 28. - P. 4. - Iliustr.

Zirnis, Egylas. Bibliotekoje; „dienos praėjo gal trys…”; „ko viena nelieki tarp dienos…”; „Tegul lempelė spulgsi…” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Komjaunimo tiesa. - 1988. - Birž. 24. - P. 3. - (Nauji vertimai).


1989

Mednis, Ojaras. Trys sąsiuviniai / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Amžino įšalo žemėje / Sudarė Aldona Žemaitytė. - Vilnius: Vyturys, 1989. - P. 208-304. - [Ojaro Mednio tremties dienoraštis, verstas iš autoriaus rankraščio, ištisai paskelbtas pirmąkart ir – vienintelįkart: latviškai tepasirodė jo ištrauka: Mednis, Ojārs. Trīs burtnīcas: Fragments // Via dolorosa: Staļinisma upuru liecības / Sast. A.Līce. - Rīga: Liesma, 1990. - Lpp. 291-300].


1990

Brūveris, Pėters. „...sekmadienis. Pabaltijo karinė apygarda. Lynoja...”; Švedija – 16-oji TSRS respublika : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Kūlgrinda / Sudarytojai Alis Balbierius, Stasys Kavaliauskas; almanacho leidybos grupė Artūras Abromavičius, Vladas Braziūnas ir kt. - Vilnius: Žaliųjų ekologinis centras Alternatyva. - 1990. - Nr. 1. - P. 76-77.


1992

Brūveris, Pėteras. Pirmiausia esam baltai : [str.] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1992. - Kovo 28. - P. 2.

[Krymo totorių liaudies dainos:] Manė; Mėlynakis bajoras; Už ko savo dukrą leist?; Nelakiok, varna!; Čerkesė; Malūninkas / Vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1992. - Rugpj. 22. - P. 6-7. - (Versta iš: Krimas tatāru tautasdziesmas / No Krimas tatāru valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Latvijas Jaunatne. - 1990. - 17. maija. - Lpp. 2).


1993

Brūveris, Pėteras. Dūdelė : [eil.] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1993. - Spalio 30. - P. 16.

Brūveris, Pėteras. Irklas: : [eil.] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1993. - Lapkr. 13. - P. 6. - Iliustr.:  Džojos Barysaitės [Pėtero Brūverio portr.] nuotr.

Šamanų ritualo tekstai: Šamano Satos Širtekėjo šaukesiai pienvyniui [p. 195]; Šamano užkeikimai [p. 197]; Šamano Ondaro Šokaro šaukesiai Erliko ir azų viešpatystei [p. 197]; Šamano Ondaro Šokaro šaukesiai, kad azos ir četkerai palikę nebeklusnūs ir nesuvaldomi [p. 198]; Šamano Čelbyro Sumbū šaukesiai, idant atgautų ligonio sielą [p. 199]; Šamanas alan įsimetusį puką gena lauk, į kitą alą [p. 200]; Šamano šaukesiai albisoms [p. 201]; Albisų kilmės šamano šaukesiai [p. 202-203]; / Iš tuvių k. į latvių k. vertė Pēters Brūveris; lietuviškai atkūrė bei P.Brūverio paaiškinimus išvertė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris ’93. - Vilnius: Vaga, 1993. - P. 195-203. - Versta iš: Kultūras fonda avīze, 1991, rugsėjis (Nr. 12).

Ramba, Janis. Latvių literatūros naujienos : [str.] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1993. - Sausio 16. - P. 5; Kovo 6. - P. 5.


1994

Brūveris, Pėteras. Pastabos apleistame Aerouoste : Režisieriui Aigarui Vilimui : (Ištrauka); Orhano Velio motyvas; „išvaro artojas vagą lakūnas perskrenda jūrą...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. - V.Braziūno nuotr. [P.Brūverio portr.] // Literatūra ir menas. - 1994. - Gegužės 28. - P. 7.  

Brūveris, Pėteras. Dvynių tryniai, II: 1. „žiūrėsi laikrodį langą...”; 2. „pterodaktiliai tardo...”; 3. „šiandieną čia pat su Zoja...”; 4. „danguose mainosi mėnuo...”; Dvynių tryniai, III: 1. „kiaulės aukso spinduliais...”; 2. „apžergęs kraujuotą šaką...”; 3. „ko ten minia susiplūkus...”; 4. „švedas bijosi ruso...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1994. - Spalio 15. - P. 5.


1996

Bėrzinis, Uldis. Pėterio baladės; Šaipos ir šaipos; 1941; Latvių ganytojai; „Knutas kasa duobę...”; „Daug žinių išnyks tarp gelstančių lapų bet trenkia prie...”; Jerevanas, 1988; „Lukterėk lig ievų...”; Egėjmarės: namų darbas : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Metai. - 1996. - Nr. 8-9. - P. 78-83.

Bėrzinis, Uldis. Neįvykę atentatai; „Plyšoja frakas pagirklas lankstos dirigentas ei klausyk mąž-...”; Autostopas; Birželio dvidešimt ketvirtoji; Maijai Silmalei; „Tempkit tą dulkiną saulę, riekit tą duoną...”; „Ir dėlei to tu kelies, galudieni kosėtojau, tu, Pėter-...”; 1939 : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1996. - Lapkr. 14. - P. 12.

Brūveris, Pėters. Mirtis nėra visagalė [in memoriam Vaidotui Dauniui]. - V.Braziūno nuotr. / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Naujoji Romuva. - 1996. - Nr. 7-9. - P. 51-52.

Zanderė, Inesė. Vilniaus traukinys : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1996. - Rugpj. 3. - P. 2. - Vertėjo žodis. - V.Braziūno nuotr.: Rygos senamiestyje 1987-ųjų liepą, kai būrelis jaunų rašytojų mokėmės latvių kalbos. Iš kairės: Dainius Razauskas (dainius), kalbininkas, mūsų mokytojas Pėteris Vanagas, Vaidotas Daunys ir Uldis Bėrzinis.


1997

Bērziņš, Uldis. Vabzdžių žingsniai: poezija = Kukaiņu soļi: dzeja / Sudarė Kęstutis Nastopka; Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Kęstutis Nastopka [ir kt.]. - V.: Baltos lankos, 1997. - 307 p. - Gretut. tekstas latv. - Vlado Braziūno vert.: Pėterio baladės [p. 15, 17]; „I. Jei tu, vokieti, nori, ateik į Rygą ir vėl…”, „II. Ateik, vokieti, į Rygą basas…” [p. 19]; Krišjanis Baronas [p. 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63]; Šaipos ir šaipos [p. 75]; 1941 [p. 77]; Latvių ganytojai [p. 87, 89]; „Knutas kasa duobę…” [p. 103]; „Daugel išnyks tarp gelstančių lapų žinių bet beldžia į…” [p. 105]; Neįvykę atentatai [p. 123, 125]; „Rėkia, giriasi frakas ir lankstosi dirigentas ei klausyk…” [p. 127]; Autostopas [p. 133]; Birželio dvidešimt ketvirtoji [p. 135]; Maijai Silmalei [p. 137]; „Liekit tą drumzliną saulę, riekit tą duoną…” [p. 159]; „Ir dėlei to tu stokis, galiorkos kosėtojau, tu, Pėtersonai…” [p. 161]; 1939 [p. 191]; 1947 [p. 193]; Mirksnis [p. 195]; Proza apie senus pinigus [p. 199, 201]; Pasisuks [p. 203]; Maijai Silmalei [p. 209]; Hitleris per sapną [p. 211]; Requiem [p. 213]; „Kazanėj žvairučiukėj…” [p. 217]; Politinė ekonomija [p. 221]; „Artėja vingiais, iš tamsos atiteka…” [p. 223]; „Man žmonėse būvėti…” [p. 225]; Mierielos romansas [p. 227]; „Velnias duoda šimtą liežuvių…” [p. 229]; Šaulių atminimo diena [p. 231]; Eilėraščių rašymo ilgesys [p. 233]; „Vis viena ateis vagis naktį, grabinės palei vyrius, bailus bus…” [p. 235]; Draugijoj [p. 237]; Randa [p. 239]; Kaulo amžius [p. 241, 243, 245, 247]; 1983, Praha ir provincija [p. 249, 251]; Džemalo Sirejos motyvas [p. 255]; „Kiaurai per orą aš slaptas dievas tarp vakaro ryto prie…” [p. 257, 259]; 1989, Stokholmas [p. 261, 263, 265]; Berlynas [p. 267]; Įskundėjų gynybai [p. 269]; Dabar laisvas [p. 271]; „Prie gerklės pirštų šaltumas…” [p. 273]; „Vaikai, po žolytę nesiauskit…” [p. 277]; Ieškant Andrio Slapinio [p. 279]; Kuolk, balandi [p. 281]; Poeto Jeronimo Stulpano palydėtuvės [p. 283]; Egėjmarės: namų darbas [p. 285]; „Lukterėk lig ievų…” [p. 287]; Jerevanas, 1988 [p. 289]; „Dar perkūnas kaip vaidas…” [p. 291]; „O, Ryga-špyga, manas kanalas…” [p. 293].

Bėrzinis, Uldis. Mirksnis; Pasisuks; Maijai Silmalei; Hitleris sapne; Requiem; „Kazanėj žvairučiukėj...”; Politekonomija; „Eina vingiais, iš tamsos atiteka...”; „Noriu tautoj būvėti...”; „Velnias duoda šimtą liežuvių...”; Šaulių atminimo diena; Draugijoj; Randa; Berlynas; „Prie gerklės pirštų šaltumas...”; „Vaikai, po žolytę nesiauskyt...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1997. - Vasario 22. - P. 6.

Bėrzinis, Uldis Egilas. ...Myliu pasaulį auštant ir blykštant: Eilėraščių rašymo ilgesys; „Vis viena eis vagilius naktį...”; Poeto Jeronymo Stulpano palydėtuvės; Jerevanas, 1988; „Kiaurai per orą aš slaptas dievas...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė, apie aut. parašė Vladas Braziūnas. - Iliustr. // Dienovidis. - 1997. - Balandžio 25. - P. 6.

Bėrzinis, Uldis. Krišjanis Baruonas : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. - Vertėjo žodis. - V.Braziūno nuotr. // Klaipėda. - 1997. - Liepos 9. - P. 15. - Literatūrinis priedas Gintaro lašai.

Bėrzinis, Uldis. Krišjanis Baruonas : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. - Iliustr.: Ojāro Martinsono [U.Bėrzinio portr.] nuotr. // Literatūra ir menas. - 1997. - Lapkr. 1. - P. 6.

Brūveris, Pėteras. Dvynių tryniai, II; Dvynių tryniai, III : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. - Iliustr.: [P.Brūverio portr.] nuotr. // Kauno diena. - 1997. - Balandžio 5. - P. 21. - Kultūros priedas Santaka.

Skujeniekas, Knutas. Spyglys; Etiudas; Veidrody; Kam du keliai kam vienas; „buvo baisiai daug žvaigždžių...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas. - Iliustr.: [K.Skujenieko portr.] nuotr. // Kauno diena. - 1997. - Balandžio 5. - P. 21. - Kultūros priedas Santaka.


1998

Rancāne, Anna. Vėl pasimačius [p. 66]; „Laisvės neišmaldausi...” [p. 66-67]; Kainas kalba Abeliui [p. 67]; Dievas atsako Kainui; Džiaukis [p. 68]; „Po vėlių balsų lygmalu dangumi...” [p. 68-69]; „Šviesi paprasta mano laisve...”; „Meldimų žodžiai...” [p. 69]; Liepa [p. 69-70]; Vienas rudens eilėraštis [p. 70]; „Glamonėm...” [p. 70-71]; „Regiu vis spalvotus sapnus...” [p. 71]; In memoriam [p. 70-72]; Per vienas Kalėdas [p. 72] : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė, apie aut. [p. 66] parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris ’98. - Vilnius: Vaga, 1998. - P. 66-72.

Rancāne, Anna. Adventas [p. 66]; Savajai kartai [p. 66-67]; „Saldi vergystė...”; „Gyvenam šiuos namuos prasimanyti...” [p. 67]; „Aš suprast negaliu to likimo, kai ateina...”; „Vaikas miega, vaiko sapnų pilnas veidrodis...”; „Užrakink akmeny gimtinę...” [p. 68] : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė, apie aut. [p. 66] parašė Vladas Braziūnas // Metai. - 1998. - Nr. 5. - P. 66-68.


1999

Aizpurietė, Amanda. „Babelio nuokrašty lyja...”; „Neišsakysi gyvenimo...”; „Lyg anąnakt suvėžinto ežio...”; „Jei Mūza į manus namus sugrįžtų...”; „Palik man baltą lapą...”; „Ramiai susiglaudusiom gatvėm...”; „Lik su manim šioje valty...”; „Užgesykit švyturio ugnis!..”; „Nėra jau taip ir sunku...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė ir autorės pristat. parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris ’99. - Vilnius: Vaga, 1999. - P. 44-48.

Berelis, Guntis. Tyla ir žodis : [esė] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Miestelėnai: tyla ir postmodernioji kultūra: kultūrologinis almanachas / sudarytojas Eugenijus Ališanka. - Vilnius: Gervelė, 1999. - P. 153-170.


2000

Aivaras, Eduardas. „Blyškiai žalsva atsipučia jūra...”; „Abiem rankom raitelis obuolius raško...”; Nostalgija; „Staltiesės tuoj bus keičiamos...”; „Eilių prigimtis laikinoji tai sapnas...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Spalio 6. - P. 5.

Aivaras, Eduardas. Jaunas dar; Liaudies pasaka; Žemai ir aukštai; „Aš jau nebepriveikiu obuolio...”; „Aš aviausi baltas kojas...” [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Lapkr. 17. - P. 4.

Aizpurietė, Amanda. Iš rinkinio Babelio nuokrašty: „Jei Mūza į manus namus sugrįžtų...”; „Lik su manim šioje valty...”; „Rožių kvapu apsinuodijęs laikas...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė ir apie aut. parašė Vladas Braziūnas // Dialogas. - 2000. - Gegužės 26. - P. 4.

Aizpurietė, Amanda. Iš rinkinio Babelio nuokrašty: „Palik man baltą lapą...”; „Dėl kainos nesilygsim...”; „Išsiuvinėjau tave vėliavoj...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Mokykla. - 2000. - Nr. 5. - P. 29-30.

Bērziņš, Uldis. Eilėraščiai iš Jeruzalės: „Kainas visur šalia sūnus brolis į koją...”; Penktadienio vakaras. Strada Romana; Pasaka; Apysapniais; Velnio arklas : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Baltos lankos: Tekstai ir interpretacijos. - Nr. 12. - Vilnius: Baltos lankos, 2000. - P. 166-168.

Brūveris, Pėters. „kanalą plaukia...”; „popieriaus valtim iriuosi...”; „tu skruzdėlės žiūrėk kur tavo delnu mina...”; „tuščiam kambary prie tuščio stalo susėsti...” [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Lapkr. 17. - P. 4.

Čaklajis, Maris. Iš rinkinio Slapti laužai: Vienišystė; paukščiai ankstyvą pavasarį; „Alyvos kvepia per stiklą...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė ir apie aut. parašė Vladas Braziūnas // Dialogas. - 2000. - Gegužės 26. - P. 4.

Čaklajis, Maris. Iš rinkinio Slapti laužai: 6. pervirsmai; 7. Šiandien laivelis neužplaukė; 8. „Jos veidas buvo kalbos valanda...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Mokykla. - 2000. - Nr. 5. - P. 30.

Čaklajis, Maris. Vienišas dviratininkas; Bliuzas alėjos gale; Kur Pompėjai jūsų dekretai; Pilkasidabriam bokšte : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Birž. 23. - P. 5.

Godiņš, Guntars. Kilmės registras: Liudvigas Guodinis (senelis) [p. 375]; Ana Kastainė (senelė) [p. 376]; Haikas Sarkisjanas (senelis) [p. 376-377]; „Aiškumas ateis vėlek – melsk…” [p. 377]; „Tamsa be spalvų…”; Troba [p. 378]; „Sėdžiu neparašytų knygų bibliotekoj…”; „Lapai išjungia šviesą…”; „Nuo vieno kvapo kitan kvapan…”; „Jūra ateina prie slenksčio…” [p. 379]; „Bangų sparnai…”; „Cukrus ištirpsta kavoj…”; „Kaip visada…”; „Sapnas neturi laiko pojūčio, sapnas anapus laiko…” [p. 380]; „Tikintys liks laukti…”; „Dūmai ir nuliūdimai…”; Dialogas [p. 381]; „Su tavim atsisveikint…” [p. 381-382] : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė ir apie aut. parašė [p. 375] Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2000. - Vilnius: Vaga, 2000. - P. 375-382.

Pujatas, Martas. „esu pasiryžęs daug ir visaip tau primokėti...”; „iš ankstesnio vaidinimo...”; „šiltai drėgnas rankšluostis tau apie šonus kaip aš...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Spalio 6. - P. 5.

Rancenė [= Rancanė], Ana. „Glamonėm...” : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Ji spindi žavesiu slaptu: Visų laikų visų tautų meilės lyrika / Sudaryt. J.Jasaitis. - Marijampolė: Ramona, 2000. - P. 213. - [Pavardė (ir turinyje) nurodyta klaidingai: Ana Rancenė].

Skujeniekas, Knutas. Spyglys; Etiudas; Veidrody; Kam du keliai kam vienas; „buvo baisiai daug žvaigždžių...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2000. - Lapkr. 17. - P. 4.


2001

Aivars, Eduards. „Eilių prigimtis laikinoji tai sapnas, kur mūzai iš pažasčio auga...” : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Poetinis Druskininkų ruduo 2001. - Vilnius: Vaga, 2001. - P. 170.

Baluodė, Ingmara. „šąla iš visų jėgų…”; Sąlytis; „Ištapau…”; „surūdijusi jūsų mūsų…”; „Nebebūsimą niekad skverą ar Akademiją…”; „Aš ateinu nuo jūros, Jūs sėdite ant suolelio…”; „Kiek kartų gali ateiti laikas…”; Leistieji žodžiai; „Nublyškęs…”; „Sėdėsim laivėj…”; „greičiau greičiau nepavėluoti…” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė V.Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2001. - Lapkr. 16. - P.  4.

Bērziņš, Uldis. Ars mercatoria; Baltosios pėdkelnės; „Aš nešu linksnį, bet mano kojos sulinksta...”; Lapai; „Aišku, mylėtis pats laikas: galas rugpjūčio...”; Viena paukštelė gieda; Rufaus motyvas; Palaimintųjų vasara; Tekstas kaip dalyvavimas; „Tuščia šimtmečių bus vėsy...”; Darbo vizitas : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė, paaiškinimus parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2001 / Sudarė Vladas Braziūnas. - Vilnius: Vaga, 2001. - P. 339-345.

Bērziņš, Uldis. Ojaro Vaciečio laukas; Uolinis kupolas. Sielų ola; II. Velykų apysaka; Senas pažįstamas; „Vos tiktai karštą paliečiau kaktą...”; Prometėjas; „Šuniukus rink į kraitę, sene...”; „Mažoji vylių žeme” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė ir apie aut. parašė Vladas Braziūnas // Poetinis Druskininkų ruduo 2001. - Vilnius: Vaga, 2001. - P. 29-32.

Bėrzinis, Uldis. Uolinis kupolas. Sielų ola; II. Velykų apysaka; Senas pažįstamas; „Vos tiktai karštą paliečiau kaktą...”; Prometėjas; „Šuniukus rink į kraitę, sene...”; „Mažoji vylių žeme...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2001. - Rugs. 21. - P. 4.

Pujāts, Marts. „esu pasiryžęs daug ir visaip tau primokėti...” : [eilėraštis] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Poetinis Druskininkų ruduo 2001. - Vilnius: Vaga, 2001. - P. 182.

Pujatas, Martas. „šiltas drėgnas rankšluostis tau apie šoną kaip aš...”; „paukščiai gieda visokias nesąmones...”; „kaip noriu aš valgyt...”; „aš esu pasiryžęs daug ir visaip tau primokėti...”; „iš ankstesnio vaidinimo...”; „valia jau leistis sūpuotis vėjy...”; „mėnulio galūnės...”; „STOTIS ВОКЗАЛ TERMINAL...” : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Klaipėda. - 2001. - Vasario 14. - P. 5. - Literatūrinis priedas Gintaro lašai.


2002

Dobrovenskis, Roaldas. Trys pokalbiai su Velniu: Romano „Rainis ir jo broliai” fragmentai / Iš rusų k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 2002. - Spalio 25. - P.5, 15. - Apie aut. p. 5. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2922&kas=straipsnis&st_id=950

Rokpelnis, Jānis. „Gyvenu ant gyvenimo lubų…” [p. 249]; „Neparuoštas gyvenimas į kūną neina…”; „Panorėki vėl žiedlapių plytosna…”; „aš per ilgai kvytėjęs…” [p. 250]; Pasienio upės; „Pasiklydęs tasai spindulys…” [p. 251]; Įtrūkis [p. 252-253]; Gyvasčiai [p. 253]; Mėnuo vaikšto [p. 253-254]; Ryga [p. 254]; Virėjo mokinys [p. 254-255] : [eilėraščiai] / Iš latvių k. vertė, apie aut. [p. 249] parašė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris 2002. - Vilnius: Vaga, 2002. - P. 249-255.


2003

Aivaras, Eduardas. „Gryčios beržas auga iš mano kraujuojančio kaklo...”; Drauge prisimenant; Darbas / Vertė Vladas Braziūnas // Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

Aizpurietė, Amanda. „Virpant po vėjo pirštais...” / Vertė Vladas Braziūnas // Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

Pujatas, Martas. „paukščiai gieda visokias nesąmones...”; „kaip noriu valgyt...”; „valia jau leisti sūpuotis vėjy...”; „mėnulio galūnės...”; „STOTIS ВОКЗАЛ TERMINAL...” / Vertė Vladas Braziūnas // Šiaurės Atėnai. - 2003. - Vasario 22. - P. 11. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/satenai/?leid_id=641&kas=straipsnis&st_id=1614

Skujenieks, Knuts. Seni eilėraščiai...: saulėgrįžoj [p.62-63]; „saulytei išaugo…” ; „upė moka nemirtingumą ir užauga…” [p.63]; telefonas dykumoje; …eilėraščiai nauji: „nemosuok karo vėzdu…” [p.64]; „per rudenį ant vandenio…” [p.64-65]; „akmuo pakėlė galvą atsiduso ir atgulė atgal…”; „nei šiauriaelniškai nei seneliukiškai…” [p.65]; „dar reiktų ištarti gal šiandien gal ryt…”; „turiu kalbą…” / Iš latvių k. vertė, apie aut. parašė Vladas Braziūnas // Metai. - 2003. - Nr. 4. - P. 62-66.


2004

Briedis, Leons. "at this birth season of decease” / Iš latvių k. [iš autoriaus rankraščio] vertė Vladas Braziūnas. – Naujoji Romuva. – 2004. – Nr. 3. – P. 11. – in memoriam Vaidotas Daunys.

Čaklajis, Maris [1940.VI.16–2003.XII.13]. Vienišystė; Pervirsmai; Paukščiai ankstyvą pavasarį; „Jos veidas buvo kalbos valanda…”; „Alyvos kvepia per stiklą…” / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. – 2004. – Sausio 9. – P. 23. – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.II.13): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2983&kas=straipsnis&st_id=3919

Rancāne, Anna. „Įsidėmėk vasaros ženklus…” [p. 114]; „Dievas šioje vietoj mane pastatė…”; Laukas; „Visa reikia pradėt iš naujo…” [p. 115]; „Suplasta rudi plaukai kvepdami lietumi…”; „Parys liūdniausi žodžiai yra rudenio…”; „Vasaros, vis vienodos, norėtum atsikratyt…” [p. 116]; Rytas [p. 116–117]; „Argi nežydės rožės ir tada, kai jau nebebūsiu?..”; „Nepabaidyk angelo…” [p. 117]; „Ak, pasilinkėti lietaus, kad išdžiūvusi žemė sudrėktų…”; „Rugpjūčio naktį žvaigždė kaip akinamas ašmuo krinta…”; „Sode kvepia flioksai, ir paukščiai perbraukia dangų…” [p. 118] / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Poezijos pavasaris / Sudarytojas Rimantas Kmita. – Vilnius: Vaga, 2004. – P. 114–118.

Rancanė, Ana. „Įsidėmėk vasaros ženklus…”; „Dievas šioje vietoj mane pastatė…” / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. – 2004. – Gegužės 14. – P. 18. – (Poezijos pavasario svečiai). – Prieiga per internetą (žiūrėta 2004.V.18): http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=3001&kas=straipsnis&st_id=4731


Vlada Brazjūna letikas publicējumi
(izņemot daudzus publicējumus ar latviskiem motīviem, kā āri dzejoļus, veltītus draugiem latviešiem)
Vlado Braziūno letikos publikacijos
(išskyrus apsčius eilėraščius latviškais motyvais, taip pat eilėraščius, dedikuotus bičiuliams latviams)


1987

Darius Ylekis [Braziūnas, Vladas]. Kas sakoma kaimynų lūpomis [Apie žurnalo Литва литературная numerį (1987, Nr. 8), skirtą Latvijai] // Literatūra ir menas. - 1987. - Spalio 17. - P. 13.

Braziūnas, Vladas. Rīga, Rīga, skaistā Rīga!.. [Apie jaunų lietuvių rašytojų latvių kalbos mokymąsi Rygoje] // Literatūra ir menas. - 1987. - Gruodžio 19. - P. 8-9.


1992

Braziūnas, Vladas. Iniciatyvos aidas. Nenuslops? // Literatūra ir menas. - 1992. - Bal. 18. - P. 11. - Tęsiama P.Brūverio pradėta diskusinė tema: Brūveris, Pėteras. Pirmiausia esam baltai / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas // Literatūra ir menas. - 1992. - Kovo 28. - P. 2.

Braziūnas, Vladas. Per latvius – net ir totoriai [Apie poezijos vertimus Latvijoje ir Lietuvoje] // Literatūra ir menas. - 1992. - Rugpj. 22. - P. 6.

Braziūnas, Vladas. Baltų bendrumas ir (ne)bendravimas // Literatūra ir menas. - 1992. - Spalio 3. - P. 11.


1993

Braziūnas, Vladas. Broli, vai kalkim tiltelį [esė]; Baltiška aritmetika [eil.]. - Iliustr.: aut. portr.; Liudo Ruiko nuotr. [Ryga] // Pozicija. - 1993. - Spalio 12-18. - P. 9.


1994

Vlado Braziūno nuotr.: 1987-ųjų liepą Rygoje savi tarp savų (iš kairės): istorikas Muntis Aunas, poetai Vaidotas Daunys ir Uldis Bėrzinis, vertėjas Andrėjas Linkevičas // Literatūra ir menas. - 1994. - Gegužės 14. - P.6.


1996

Braziūnas, Vladas. Knygų lentynoje. - Vilnius: Aidai, 1996 // Gimtasis kraštas. - 1996. - Spalio 7-13. - P. 45. - Anot.: Masionienė, Birutė. Baltijos tautos: Kultūros istorijos metmenys: Mokymo knyga.


1997

Braziūnas, Vladas. Latviai – ne užsklandos. - Iliustr.: Daugavas literārā gadagrāmata 1997 virš. faks. // 7 meno dienos. - 1997. - Balandžio 18. - P. 4. - Pristatoma Daugavas literārā gadagrāmata 1997.

Braziūnas, Vladas. Latvija: broliškas spaudos kąsnelio dalijimasis : [apie latvių spaudos dėmesį lietuvių literatūrai] // Metai. - 1997. - Nr. 8-9. - P. 188-190.

Braziūnas, Vladas. Lietuviai ir latviai Europoj – margas, bet vientisas dvasinis darinys? // Vidurio Europa: Kultūros kontūrai. - 1997. - Nr. 1. - P. 7-13.


1999

Braziūnas, Vladas. „Viens kitą girdim” // Naujoji Romuva. - 1999. - Nr. 4. - P. 60-61. - Iliustr. - Rec.: Brūveris, Pēters. Ziedi zaudētājiem! - Rīga: Atēna, 1999. - 96 lpp.


2000

Braziūnas, Vladas. „Lietuvos nepriklausomybe džiaugiamės kaip savo pačių” : [apie Vasario 16-osios minėjimą Latvijos rašytojų sąjungoje (dalyvaujant ir Latvijos Respublikos Prezidentei Vairai Vykei-Freibergai)] // Literatūra ir menas. - 2000. - Vasario 25. - P. 2.

Braziūnas, Vladas. Tylus vilties darbas: 1918 m. lapkričio 18 d. Latvijos Tautos Taryba paskelbė šalies nepriklausomybę // Literatūra ir menas. - 2000. - Lapkr. 17. - P. 2.


2001

Braziūnas, Vladas. Ištirpo siluetas tyloje: Hermanis Margeris Majevskis: 1951.IV.25–2001.X.6 // Literatūra ir menas. - 2001. - Spalio 12. - P. 13. - (In memoriam).

Braziūnas V. Hermanis Margeris Majevskis: 1951.IV.25–2001.X.6 // Metai. - 2001. - Nr. 11. - P. 151-152. - (In memoriam).


2002

Braziūnas, Vladas. Baltijos otas ir žodžio teisybės balzamas : [esė]. - Iliustr.: Aut. portr. [J.Skardžiaus] nuotr. // Klaipėda. - 2002. - Saus. 24. - P. 5. - Rubr.: Nakties komentaras.

Brazjūns, Vlads. Izkusa siluets klusumā: Hermanis Marģers Majevskis (1951.25.IV–2001.6.X) // Literatūra un Māksla Latvijā. - 2002. - 24. janv. - Lpp. 11.

Braziūnas, Vladas. Margerio knygos diena, vilties diena : [pomirtinio H.M.Majevskio eilėraščių rinkinio pristatymas Rygoje]. - Iliustr.: nuotr.: Hermanis Margeris Majevskis // Literatūra ir menas. - 2002. - Vas. 1. - P. 3. - Tekste V.Braziūno eil., skirtas H.M.Majevskiui: „siunčiu kaip avis…”.

Braziūnas, Vladas. Pas Maironį Jelgavon, arba Jubiliejaus jubiliejus : [apie Maironio 140-mečio jubiliejaus minėjimą Jelgavoje]. - Iliustr.: Zenono Baltrušio nuotr.: Lietuvos ambasadorius Petras Vaitiekūnas pranešimą skaito gražiai latviškai // Literatūra ir menas. - 2002. - Geg. 17. - P. 3. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2899&kas=straipsnis&st_id=124

Braziūnas, Vladas. Gera, kai gera. Kaip Vievy ir Elektrėnuos : [epie Poezijos pavasario išvyką, dalyvaujant ir Janiui Ruokpelniui]. - Iliustr.: Vlado Braziūno nuotr.: Susitikimas Elektrėnuose (iš kairės): Andrijus Bondaras, Janis Ruokpelnis, Albertas Skyrelis, Saulius Repečka // Literatūra ir menas. - 2002. - Geg. 31. - P. 16. - Rubr.: Poezijos pavasario įspūdžiai.- Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2901&kas=straipsnis&st_id=265


2004

Brazjūns, Vlads. Katrai paaudzei savs: Pie leišu dzejnieka, latviešu dzejas atdzejotāja Vlada Brazjūna Fabijonišķēs, Viļņā ciemojas Zane un Indra Brūveres. – Karogs. – 2004. – Nr. 7. – Lpp. 137–140. – Ilustr.: Vlads Brazjūns. – Foto: Algimantas Kunčius [lpp. 139].

Vlada Brazjūnas dzejas atdzejojumi latviešu un latgaliešu valodās
Vlado Braziūno poezijos vertimai į latvių bei latgalių kalbas

Brazūns, Vlads. Pašaizsardzība [Savigyna]; Agrie rīti [Paryčiai]; Vēsture [Istorija]. - Apie aut. / No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Dzejas diena. - Rīga: Liesma, 1991. - Lpp. 267-269.

Brazūns, Vlads. Pagājušie [Praeinantieji] / No leišu valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Grāmata. - 1992. - Nr. 4. - Lpp. 37.

Brazūns, Vlads. Apgaismīņs [Prašviesėjimas] / Oskara Seiksta atdzejōjums // Zemturis: Latgales novada nedēļas laikraksts. - 1996. - 16. augusts. - Lpp. 4.

Brazjūns, Vlads. Atkārtojas dzejnieku paaudzes [Kartojasi poetų kartos]; Ceļojums, sapnis un lietus [Kelionė, sapnas ir lietus] / No leišu valodas atdzejojis Pēters Brūveris; Klausoties „līgo” [Klausausi lyguo] / No leišu valodas atdzejojis Knuts Skujenieks // Literatūra. Māksla. Mēs. - 1998. - Septembr. 17-Oktobr. 9. - Lpp.9.

Brazjūns, Vlads. Ciltsbrāļi [Viengenčiai] / No lietuviešu valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 50.

Brazjūns, Vlads. baložu pasts [karvelių paštas] / No leišu valodas atdzejojis Pēters Brūveris // Karogs. – 2004. – Nr. 7. – Lpp. 140.

Par Vladu Brazjūnu kā latviešu literatūras tulkotāju un draugu
Apie Vladą Braziūną kaip latvių (bei latgalių) literatūros vertėją ir bičiulį

Balodis, Pauls [Baltu filoloģijas maģistrantūras 1. kursa students]. Maironim 140! // Universitātes avīze. - 2002. - 28. maija. - Lpp. 4. - Foto lpp. 1: Nuo kreisās: Kazimiers Pūrs, Ķēstutis Nastopka, Ērika Drungīte, Dace Markus, Knuts Skujenieks, Vlads Brazjūns pēc Dzejas dienas Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā.

Brūveris, Pēters. Latviešu literatūras dienas Kauņā // Karogs. - 1997. - Jūnijs. - Lpp. 214-215.

Brūveris, Pēters. Sveika, Lietuva! // Literatūra. Māksla. Mēs. - 1998. - 25. febr. - Lpp. 3.

[Brūveris, Pēters]. Vlads Brazjūns // Literatūra. Māksla. Mēs. - 1998. - 17. septembr.-19. oktobr. - Lpp. 9.

[Brūveris, Pēters]. Vlads Brazjūns // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 50.
 
Drungytė, Erika. Brolybės idėja literatūros kontekste // Literatūra ir menas. - 2000. - Sausio 15. - P. 4.

Druņģīte, Ērika. Panbaltista Pētera Brūvera portrets, no Lietuvas puses skatoties // Karogs. - 2002. - Nr. 6. - Lpp. 62-63.

Grybauskas, Almis. Margerio dvasia // Šiaurės Atėnai. - 2002. - Vas. 2. - P. 7.

Januševičius, Benediktas. Du slovėnai ir vienas latvis [M.Čaklais ir kt. Rašytojų klube 2000 06 27] // Literatūra ir menas. - 2000. - Liepos 7. - P. 7.

Knygų žiurkė. Savaitės knygų meniu // 7 meno dienos. - 1998. - Vasario 13. - P.4. - Anot.: Bėrzinis, Uldis. Vabzdžių žingsniai: poezija / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Kęstutis Nastopka [ir kt.]. - V.: Baltos lankos, 1997. - Iliustr.: Kn. virš. nuotr.

Mažukėlienė, Regina. Maironio 140-ojo gimtadienio minėjimas Jelgavoje // Muziejininkystės biuletenis. - 2002. - Nr. 2. - Iliustr.: Z.Baltrušio nuotr.: Lietuvių ir latvių poezijos diena. Poetas V. Braziūnas skaito eiles. - Prieiga per internetą: http://muziejai.mch.mii.lt/Informacija/maironis_jelgavoje.htm

Navickaitė, Eglė [Šiaulių universitetas]. Baltiškoji koinė Vlado Braziūno poezijoje // Studentu zinātniskās konferences Aktuāli baltistikas jautājumi tēzes. - LU Filoloģijas fakultāte. - 2002. - 14.-15. novembris. - Lpp. 37-38.

Navickaitė, Eglė, Valentas, Skirmantas. Eilės iš Livonijos pasienio: (Vlado Braziūno eilių at(si)vėrimai // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2002. - Nr. 1. - P. 29-30.

Nilytė, Nijolė. „Tegul Jums kiekvienas pavasaris būna pradžia...” : [Apie Poezijos pavasario šventę Pakruojyje: Pasisakymai] - Iliustr. - A u t.: Petras Keidošius, Eeva Park, Vladas Braziūnas, Antanas Drilinga, Jonas Mačiukevičius, Pėteras Brūveris, Rimvydas Stankevičius, Valdas Gedgaudas. // Auksinė varpa. - 1994. - Birž. 4.

Platelis, Kornelijus. Dalyvavimas kaip tekstas [Ir apie Uldžio Bėrzinio eilėraštį Tekstas kaip dalyvavimas, verstą Vlado Braziūno] // Literatūra ir menas. - 2001. - Birž. 1. - P. 7.

Pūras, Kazimieras. Baltų tautų poezijos diena Jelgavoje // Lietuvių balsas. - 2002. - Sausis-birželis. - Nr. 34-35. - P. 1, 2.

Rygoje paminėra Vasario 16-oji / BNS // Lietuvos aidas. - 2000. - Vasario 18. - P. 8.

Rullis, Talrids. Pradėjau su komunarais, o užbaigiau su pokerio žaidėjais: Lietuvių literatūros vertėją į latvių kalbą Talridą Rullį kalbina Arvydas Valionis // Metai. - 2002. - Nr. 7. - P. 101.

Seiksts, Oskars. Divi latgalīši Lītuvā [Poezijos pavasaryje] // Zemturis: Latgales novada nedēļas laikraksts. - 1996. - 19. jūlija. - Lpp. 4.

Šidlauskas, Aleksandras. Gyvenimas be „Uliso”  [Apie poezijos, taip pat ir latvių, vertimus į lietuvių kalbą] // Literatūra ir menas. - 2002. - Birž. 28. - P. 7. - Prieiga per internetą: http://www.culture.lt/lmenas/?leid_id=2905&kas=straipsnis&st_id=405

Šimonis, Darius. Ulža kunga birštvinėlis // Šaurės Atėnai. - 1998. - Kovo 7. - P. 9. - Rec.: Bėrzinis, Uldis. Vabzdžių žingsniai: poezija / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Kęstutis Nastopka [ir kt.]. - V.: Baltos lankos, 1997.

Germanas Baltaduonis [Šimonis, Darius]. Uldis Berzinis: knyga, vertimai, poezija // 7 meno dienos. - 1998. - Kovo 27. - P. 4. - Rec.: Bėrzinis, Uldis. Vabzdžių žingsniai: poezija / Iš latvių k. vertė Vladas Braziūnas, Sigitas Geda, Kęstutis Nastopka [ir kt.]. - V.: Baltos lankos, 1997.

Šlapelytė, Giedrė. Latvija bei kitos tautos [„Gruodžio 21–22 dienomis Rygoje vyko Estijos, Latvijos ir Lietuvos rašytojų sąjungų vadovų, atstovų… susitikimas] // Literatūra ir menas. - 1994. - Sausio 15. - P. 4.

Vaitiekūnaitė, Ramutė. Tarp pašauktų ir išrinktų [Apie latvių poetų susitikimus Kaune] // Kauno diena. - 1997. - Balandžio 12. - P. 17. - Kultūros priedas Santaka. - (Šeštadienio stabtelėjimas).

Teder, Erik. Baltimaade kirjanikel on ühisel probleemid [1993.XII.21–22 Estijos, Latvijos ir Lietuvos RS susitikimas Rygoje] // Sirp. - 1994. - Sausio 14. - P. 3. - Iliustr.: J.Danovskio nuotr. [Nōupidamisest asavōtjad Läti Kultuuriministeeriumis. Vasakult: A.A.Jonynas (osaliselt näha), K.Skujnieks, V.Martinkus, V.Avotiņš, I.Saks, A.Pöldmäe, G.Godiņš, M.Traat, kultuuriminister J.Dripe, M.Sirkel, V.Braziunas ja E.Teder].

Žemgulytė, Paulina. Atminimo vakaras [Vaidoto Daunio; skaitomas ir jam skirtas Inesės Zanderės eil. Vilniaus traukinys, verstas Vlado Braziūno] // Literatūra ir menas. - 1996. - Rugpj. 3. - P. 2. - Iliustr.: Džojos Barysaitės nuotr.